Press "Enter" to skip to content

Posts published by “hongson1992”

Kiểm thử phần mềm có mấy mức độ và ưu điểm của từng mức

Kiểm thử phần mềm là hoạt động phức tạp và có thể sẽ phải vượt qua nhiều bước nhất định, tùy từng trường hợp cụ thể mà những kiểm thử phần mềm sẽ áp dụng từng…