Press "Enter" to skip to content

TẠP CHÍ 247

Hướng dẫn tạo một văn bản mát lạnh như viên kẹo trong Photoshop

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tạo ra một văn bản có hiệu lực kẹo lollipop tốt đẹp bằng cách sử dụng Layer Styles. Hướng dẫn chi tiết Chương trình: Adobe Photoshop Version: CS5…

Top