Tranh vui: Khổ không kể hết khi trời mưa liên miên

Những nỗi khổ nhiều không kể xiết khiến bạn chỉ có thể kêu than những khi trời mưa liên miên không dứt, cùng tham khảo bộ tranh vui để hiểu thêm về nỗi niềm này nhé. Nắng đến chảy cả… mỡ ra cũng kêu, mà trời mưa đến thối đất thối cát ra cũng… phải …