T2. Th6 5th, 2023

Đặc trưng logo của nhà hàng ăn nhanh – Đỏ và Vàng.