CN. Th12 3rd, 2023

Logo ấn tượng lấy ý tưởng từ mặt trăng.