T2. Th6 5th, 2023

Logo ấn tượng lấy ý tưởng từ mặt trăng.